---------------‹ صفحه 113 ›---------------

 است كه سلولز را به قند تبديل مى كند اين دياستاز داراى منگنز زيادى است وبراى آنكه از وجود اين دياستاز براى تقويت ترشحات بدن استفاده كنيم ، لازم است هويج را با پوست بخوريم وهرگز آن را پوست نكنيم . آهن زردك نيز زيادتر از هويج فرنگى است زيرا هويج فرنگى 6 / 0 ميلى گرم درصد وهويج ايرانى 8 / 1 ميلى گرم آهن دارد وخاصيت خونى زدك زيادتر از هويج است وسه برابر مى باشد . ويتامين ( ث ) هويج فرنگى سه برابر زردك است ، بنابر اين ، خاصيت ضد رقت خون هويج فرنگى زيادتر است . زيادى آهن زردك ويتامين ( ث ) را فاسد مى كند . هويج خوردن هويج از بيمارى قولنج امان ميدهد وبراى بواسير مفيد است ودر عمل مجامعت يارى ميدهد . الجزر امان من القولنج ومفيد للبواسير ومعين على الجماع خوردن هويج كليه ها را گرم مى كند ودستگاه تناسلى را براى كار آماده ميسازد . اكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر غذا شناسان معتقدند كه هويج حاوى مقدارى از شكر نباتيست وهضمش از معده كودكان مشكل وعصاره اش در معالجه يرقان مفيد است وچون با عسل آميخته شود مقوى باه وبراى تحريك كبد وروده ها مؤثر است . هويج

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 113 ›

اسرار واعجاز خوراكيها
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

الطب الكبير يا فرشته نجات (فارسي) - محمد سرور الدين - ص 113 - 118

د اعصاب نافع ودر رشد ونمو اطفال سودمند است . خوردن خام آن كرمهاى معده را ناتوان ميسازد وگاهى نابود مى كند . هويج خون را زياد مى كند ، روح را نشاط ميدهد خواص ومنافع بسيارى دارد كه از حوصله اين كتاب بيرون است . هويج دافع عطش ، ملين وهم قابض است وبراى اسهال مفيد ودر مورد سوء هاضمه وفشار خون وورم معده نافع وداراى ويتامين ( آ ) و ( ب ) و ( ث ) وكاروتن مى باشد وبعلت نداشتن آهن براى كم خونى واختلالات رشد ، مفيد است . هويج طبيعتش گرم وتر . نفاخ ومدر وضد بلغم ومشهى است . هويج زياد مغذى نيست ولى خنك ، اشتها آور ومدر است ، مصرف آن براى

---------------‹ صفحه 114 ›---------------

 اشخاص چاق توصيه شده است ، ولى چون داراى مقدار زيادى قند است اشخاص مبتلا به بيمارى قند از خوردن آن بر حذر شده‌اند . هويج داراى ويتامين هاى ( آ ) و ( ب ) و ( ث ) ويك پرو ويتامين بنام كاروتن مى باشد كه در كبد به ويتامين ( آ ) تغيير شكل مى بابد واين سبزى از سبزيهائى است كه سرشار از ويتامين ( آ ) مى باشد . انواع هويج از طرف ديگر ، هويج داراى هفت درصد آهن است ودر كم خونى واختلالات رشد ، نيز مصرف آن مفيد مى باشد بهمين جهت است كه هويج خام را بايد رنده كرد وبنا بذوق آنها به آن چاشنى زد ، زيرا علاوه بر اين خواص كه شمرديم هويج كرم كش است . انفكسيون مخصوصى كه دربچه ها پيدا وعوارض آن فشار معده توأم با درد مى باشد واين عارضه را بنام ( كارو ) مى نامند ، بادادن هويج در طى چند روز بخوبى معالجه كرده وشفا بخشيده‌اند . اگر ببچه هاى كوچك هويج خامى  را بدهند كه مثل بازيچه بلثه هايشان بكشند اين فايده را دارد كه جهت در آوردن دندان ، آنها را كمك مؤثرى خواهد نمود ، هويج با آرتيشو مرهمى  عالى براى كبد وامزجهء صفراوى مى باشد . در ويشى بيمارستان معروفى براى اشخاصى كه از كبد مى نالند تأسيس شده است كه از تمام نقاط دنيا اشخاص براى معالجهء كبد خويش بآنجا هجوم مى آورند جزو صورت غذاهاى اين بيمارستان يك بشقاب هويج رنده كرده مى باشد كه دستور تهيهء آن بشرح زير است : هويج ، هفتصد وپنجاه گرم ، جوش شيرين دو گرم ، كره شصت گرم . هويج را خوب پاك كنيد وآنرا ببرشهاى خيلى نازك درآوريد وآنرا در ظرفى كه مقدارى آب نمك دارد بياندازيد جوش شيرين وكره بآن اضافه كنيد وبآتش ملايمى  آنرا بجوش بياوريد تا آنكه آب آن بكلى بخار شود . نقش هويج در اسهال كودكان هويج مثل تمام سبزيها وبشتر از همهء آنها اعمال روده ها را منظم مى كند ، مصرف آن در اسهال ويبوست مفيد است . هويج ، مدفوع را بر عكس رژيم گوشتى نرم مى كند ، بهمين جهت بايد خوراك هائى را كه از گوشت تهيه مى شود با هويج مصرف كرد ، در مورد يبوست

---------------‹ صفحه 115 ›---------------

 بايد سوپى را كه از يك كيلو هويج درست شده است ودو ساعت در يك ليتر آب جوشيده وبعد از صافى كه مخصوص پوره كردن هويج است آنرا رد كرده ومصرف نمود . سوپ هويج داروئى قديمى  عليه اسهال اطفال است وهميشه مزايا و خاصيت خود را حفظ كرده ودر اين زمان هم بر اهميت آن روز بروز افزوده مى شود . سوپ هويج را براى بچه ها با دقت تمام تهيه مى كنند وبراى تهيه آن بايد 500 گرم هويج قرمز را قطعه قطعه كرده وآنرا در يك كيلو آب جوشانيد تا اينكه قطعات هويج بكلى پخته ونرم شوند وبعد آن را در ( پرس پوره ) گذاشت و اگر لازم است چند بار آنرا تجديد كرد تا چيزى از آن باقى نماند وكاملا در آب حل شود . بعد بايد آنقدر آب جوش بآن اضافه كرد كه تمام محتويات سوپ هويج يك ليتر بشود وسه گرم نمك بايد بآن اضافه كرد وآنرا در جاى خنكى حفظ كرده ودر بيست و چهار ساعت اين يك ليتر سوپ هويج را مصرف كرد وبايد آنرا در شيشه شير ريخته و پستانك سر آن گذاشت وببچه داد ، وقتى سوپ در شيشه بآخر رسيد خيلى سفت است و ممكن است از سوراخ پستانك بيرون نيايد در اين مورد بايد با قاشق آن را ببچه خورانيد . منحصرا بايد ببچه همين سوپ را داد تا اينكه روز سوم اولين تخليه شكم صورت مى گيرد رفته رفته بعد از روز سوم بايد مقدار سوپ را كم كرده وبجاى آن شير اضافه كرد وبعد از روز پنجم يا ششم بايد جيرهء معمولى شير را به بچه داد . در طول اين دوره ، رفته رفته سوپ رقيق مى شود تا جائيكه روزهاى آخر بايد چهارصد تا صد گرم هويج را با يك ليتر آب جوشانيد واضافه كرد ، بجه هائى كه معده ى حساس دارند ، سوپ هويج براى آنها بى اندازه مفيد است وميتوان يك دو بار جيره روزانه شير را قطع كرده وبجاى آب سوپ هويج گذاشت . براى اين كار تا وقتى بچه بسه ماهگى نرسيده است بايد يك وعده سوپ هويج در مقابل يك وعده شير داد وقتى از سه ماهگى تجاوز كرد ، بايد يك وعده سوپ هويج را در مقابل دو وعده شير باو داد . آب تصفيه كننده خام ، خون را تصفيه مى كند وادرار مى آورد ودر اين مورد عامل آورى قوى مى باشد . ودر اين مورد صبح ناشتا بايد يك ليوان آب

---------------‹ صفحه 116 ›---------------

 هويج خورد ، آب هويج خام در صبح ناشتا براى بيماريهاى كبدى ، رماتيسمى  ، مفصلى نقرس ، سنگ كليه ومثانه ، يرقان ، اسكوربوت ، كم خونى ، خنازير وضعف عمومى  بسيار مؤثر ومفيد است . براى گرفتن آب هويج آن را در ماشينهاى آب ميوه گيرى بياندازيد وآب آنرا بگيريد ، آب هويج خام را ساده ويا با شير ميتوانيد مخلوط كنيد وبخوريد ، مخلوط آب هويج وشير در دفع ترشحات برونشها وريه ها فوق العاده مؤثر است ، بهمين جهت مخلوط آب هويج وشير را در بيماريهاى گرفتگى صدا ، آستم واختلالات ريوى تجويز مى كنند . بچه هائى كه زرد زخم يا جوش صورت دارند بچه هائى كه دچار زرد زخم يا جوش صورت شده‌اند توصيه ميشود آب هويج خام را كه مخلوط با شير شده است با كمى  نمك بآنها بدهيم . همينطور هويج را بايد رنده كرد ودر گاز پيچيد وروى قسمتهاى مريض گذاشت باين صورت دلمه هاى زخم زياد نمى ماند و ميافتد . اين ضماد را براى تومورهاى سرطانى ، آبسهء پستان ، سودا ، انواع دمل و كورك وانواع سوختگى ها ميتوان بكار برد ونتيجه گرفت . برگهاى تازه هويج را يا شيرهء آنرا هم در مورد ضماد بكار مى برند . ويتامين ( آ ) كه در هويج وجود دارد توليد وتوسعه سلولها را زياد مى كند وبراى پوست سرچشمهء آب جوانى وتندرستى است ، بهمين جهت است كه سالونهاى زيبائى كه باصول سالم و طبيعى معتقد هستند دستور ميدهند صورت وگردن را با آب هويج بشوئيم تا نرمى  و لطافت خاصى بآن بدهند . در اينمورد وبراى همين منظور آب خيار ، كاهو ، گوجه فرنگى نيز براى شستن صورت وگردن تجويز مى شود . براى مبارزه بر ضد كرم كدو اگر هشت روز صبح ناشتا هويج رنده شده را بخوريم خيلى بندرت اتفاق ميافتد كه با اين معالجه ساده كرم كدو خارج نشود . دمكردهء تخم هويج بمقدار يك قاشق قهوه خورى براى يك فنجان آبجوش ، مقوى ، مدر ، اشتها آور است . وخانمها اگر آنرا مصرف كنند ، قاعده آور وشير خيز است ، يعنى

---------------‹ صفحه 117 ›---------------

 قاعده هاى ماهيانه آنها را تسهيل مى كند وشير آنها را زياد مى نمايد . مصرف يك تا پنج گرم تخم هويج بادشكن است وگاز معده را بيرون كرده واعمال روده ها را بفعاليت واميدارد . بسيارى از خانه داران هويج را پوست مى كنند وحال آنكه اين خطا وتقصير بزرگى است كه مرتكب مى شوند ، زيرا باين ترتيب دوازده درصد مواد حياتى هويج را بدور مى ريزند واز طرف ديگر قسمت خوشمزه وسرشار از ويتامين هويج هما ن پوست آنست كه بهيچوجه نبايد بدور ريخت وبايد بدستور دكتر هاورز هويج را با برس در زير آب جارى شست وآن را پوست نكنند والا قسمت عمده ى از مواد حياتى آن از دست مى رود . هويج - براى بيماريهاى جلد نافع است . هويج ، نخود فرنگى تازه ، لوبيا سبز ، كدو ، كرفس ، كنگر ، باقلاى تازه ، كاهو ، عدس نان برشته ، ماست تازه ( بدون چربى ) ، كره ، ميوه جات از قبيل : سيب ، گلابى ، هلو شليل ، پرتقال ، ليموترش و نارنج براى بيماريهاى كبد نافع است . هويج ميزان گلبولهاى خون را بالا مى برد ، در عمل جگر سياه وصفرا اثر دارد . كارتن آن فعاليت غدد فوق كليوى را زياد مى كند . وبراى بيمارى قند مفيد است . اول خود شناسى بعد خدا شناسى اگر مى خواهيد در دنيا وآخرت سعادت مند واز نعمت سلامت بهره مند باشيد بايد قبل از هر چيز خود را بشناسيد ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) كسيكه خود را شناخت خداى خود را شناخته است . فوائد خودشناسى خودشناسى منافع وفوائد زيادى دارد . از جمله وقتى شما خود را بخوبى شناختيد خواهيد دانست كه غذاهاى شما داروهاى شما هستند وشما داروئى جز غذا نداريد زيرا با اطمينان كامل ميتوان گفت ، مرض وجود خارجى ندارد اين كسالتها وناخوشى ها چيزى جز كمبودى عوامل غذائى نيستند ، تنها تغذيه حياتى است كه ميتواند اين كمبودى را پر نمايد وآينده خوش وسلامت فوق العاده بما هديه كند .

---------------‹ صفحه 118 ›---------------

 عوامل غذائى در تغذيه حياتى صدها عوامل مادى ومعنوى ، شيميائى ، فيزيكى ومكانيكى دخالت دارند وتنها موضوع سوخت و حرارت نيست بلكه بموازات مواد سوختى مواد سفيده اى ازت دار ، فلزات معدنى ، ويتامينها ، دياستازها ، هورمونها ، انزيم ها وغيره وجود دارند كه مقدار فوق العاده كم آنها اثر بسيار بزرگى دارد . غذاشناسى علم كوچكى نيست ، اساس زندگانى وسلامتى مى باشد وبقدرى پيچيده ودرهم است كه علوم جديد هنوز يك هزارم بلكه يك صد هزارم از زواياى تاريك آنرا روشن نكرده است وتنها سيره وغرايز طبيعى است كه ميتواند راهنماى انسان در روش غذا شناسى شود وبا تمام اين مشكلات ، لازم است اين علم كه مورد احتياج عموم است ملى شده ودر اختيار عموم درآيد وبراى اين منظور ، قبل از هر چيز لازم است كه انسان خود را بشناسد وباعمال حياتى بدن خود آگاه باشد زيرا يك راننده خوب كسى است كه ساختمان ماشين را بخوبى بداند وبچگونگى كار آن بصير باشد وبداند كه چگونه سوختى مناسب آن است وچه روغنى لازم دارد وچگونه آبى بايد در آن بريزند و ظرفيت آن چه اندازه است . ميكربها بدون جهت متهم شده‌اند ! بطور

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 113 ›

اسرار واعجاز خوراكيها * فصول المهمه * * كشف الاخطار .

‹ پاورقى ص 118 ›

اسرار خوراكيها .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

الطب الكبير يا فرشته نجات (فارسي) - محمد سرور الدين - ص 118 - 123

ص عوامل اصلى توليد وسرايت امراض نيستند بلكه فقدان يكى از عوامل غذائى است كه توليد مرض مى كند ومحيط را براى رشد ميكرب مستعد ميسازد . در حال عادى نه تنها ميكرب ها موجودات بى آزارى هستند بلكه غالبا مفيد هم بوده وبراى زندگانى انسان لازم مى باشند ، از اينرو كشف ميكربها ومطالعات ميكرب شناسان ، در پيدايش علم خودشناسى وغذا شناسى اثر بزرگى داشته است . خود شناسى توأم با غذاشناسى - براى سلامت زندگانى كردن اكسيرى جز غذا نيست ولى همين اكسير اعظم اگر بجا وبموقع وبمقدار خوراكش صرف نشود اثر

---------------‹ صفحه 119 ›---------------

 معكوس مى بخشد وشخص را دچار عارضه وكسالت مى نمايد . ميوه ها وسبزيها بهترين مواهب طبيعت در ميوه ها وسبزيها جمع شده‌اند واز ميوه هاست كه زيبائى وخلوص بلند مى شود . اگر سلامتى قابل خريد باشد مركز فروش آن دكان ميوه فروشى است ، نه جاى ديگر . معالجه با ميوه ها وسبزيها از قديم معمول بوده است واين هداياى طبيعت هميشه در رأس داروها قرار داشته‌اند . روش تغذيه وتبريد هميشه براى از بين بردن سم هاى كهنه ى بدن كه مانع رشد وسلامتى اعضاء بدن مى شوند بكار رفته وتوصيه وتجويز شده است شكم پرستان وقتى از طعم لذيذ وگواراى ميوه ها صحبت مى كنند از ارزش درمانى آنها حرفى بميان نمى  آورند ، اما امروز همه ميدانند كه ميوه ها وسبزيها تنها خاصيت غذائى ندارند بلكه درمان هم مى نمايند . ارتباط ما با غذا وقتى از خويشتن صحبت مى كنيم ناگزيريم از غذا هم صحبت كنيم ، زيرا از غذا بعمل آمده ايم وبا غذا سر وكار داريم وآنچه خوبى وبدى بما مى رسد از اين غذاها است كه اگر با اصول صحيح عمل شود سلامتى و سعادت ما تأمين مى شود واگر بد بكار رود ما را عليل ورنجور مى كند وبدبختى را بخانه ما مى آورد . بايد دانست كه ميوه ها بهتر از داروها درمان مى كنند زيرا ميوه ها وسبزيها اكسيرى براى سلامتى هستند . بيمارى سل براى اثبات اين ادعا ميتوانيم مرض خانمان سوز سل را مثال بزنيم ميكرب سل در گرد وغبار هوا موجود است ودر بدن ما بارها وارد شده ودر زواياى آن لانه كرده است ، معذلك ما مسلول نيستيم ولى چه بسيارند اشخاصى كه ميكرب سل در بدنشان نيست ، ولى چون كمبود كلسيم دارند علائم سل در آنها مشاهده مى شود ودير يا زود مسلول بودن آنها ظاهر مى گردد . سل مرض ( كمبودى ) + است وميكرب سل ابدا در ايجاد اين مرض دخالت ندارد ، فقط وقتى در اثر كمبودى ، شخصى دچار اين مرض شد بدنش مستعد براى ورود ميكرب سل مى گردد وهمچنين است ساير

---------------‹ صفحه 120 ›---------------

 بيمارى ها وما در اين موارد باز هم صحبت خواهيم كرد وعلت اساسى عده اى از امراض را نشان خواهيم داد . دستور براى جلوگيرى از سل بهترين دستور براى جلوگيرى ازسل ، خوردن غذاهاى تازه وزنده است ، سربازان بدن انسان براى مبارزه با ميكرب سل بكلسيم وويتامين ( د ) احتياج مبرم دارند وتا زمانى كه ويتامين ( د ) در بدن شما بمقدار كافى باشد محال است باين مرض مبتلا شويد . ويتامين ( د ) ميوه جات و سبزيجاتى كه در آفتاب هستند موجود است ، اما همينكه به سايه رسيدند مقدارش كم و از بين مى رود ، ولى اگر شما سبزى وميوه را كه از صبح تا عصر آفتاب خورده است به چينيد همانجا بخوريد مقدار كافى ويتامين ( د ) خورده ايد وسربازان مدافع بدن بوسيله آن وكلسيمى  كه در غذاها وجود دارند ميتوانند با ميكرب سل مبارزه كنند با اين دستور ميتوان سل را معالجه كرد وهمچنين از ابتلا بآن چلوگيرى نمود . بديهى است تلقيح ( ب - ث - ژ ) نيز كمك مؤثرى خواهد بود . معالجه ى مرض سل سير ضد عفونى كننده بسيار قوى است خوردن سير ونارگيل كوبيده مخلوط با آب ليمو ترش ، براى بيماران سل نافع است . سير براى مداواى اسهال وبرنشيت وسل سينه مفيد است ، فشار خون را پائين ميآورد . خوردن آن براى مسلولين مفيد است . مواد مفيد سبزيها و ميوه ها كى مى رسند عده اى معتقدند كه ميوه وسبزى بايد روى درخت در برابر آفتاب برسد ، تازه وزنده خورده شود . البته اينگونه - ميوه جات وسبزيها داراى اثرات نيكوئى هستند ومخصوصا براى معالجه بعضى از امراض از قبيل سل بسيار نافع مى باشد . در خواص مغز تخم كدو مغز تخم كدو طبيعتش در درجه دوم سرد ودر درجهء اول تر ميباشد ، براى حرقه بول ( سوزش بول ) ولاغرى گرده ( كليه ) وقرحه ( زخم ) مثانه وخشونت سينه ونزف الدم ريه ( يعنى خون سينه ) كه سل مى گويند

---------------‹ صفحه 121 ›---------------

 وتبهاى حاره وتشنگى وقرحهء امعاء ( زخم روده ) مفيد است . روغن تخم كدو براى رفع بيخوابى ويبوست دماغ ؟ ؟ وصفراوى ( درد معده از صفرا ) وسل وتب هاى حاره بيعديل است مقدار خوراك آن از مغز تخم كدو وروغن تخم كدو تا هفت مثقال است ، اگر تخم كدو بدلش ميسر نشود ، بدلش مغز تخم هندوانه مى باشد . خوردن خرچنگ از بهر سعال واز براى فرقهء شش نافع است زهر كژدم را كند بى شبه دفع ورنهى بر زخمش آنهم دافعست خرچنگ معروف است در آبها سكونت دارد ، از براى سرفه وزخم ريه يعنى مرض سل نافع است . خوردن خرچنگ ، زهر عقرب را دفع مى كند اگر خرچنگ را بكوبد وبر محل نيش عقرب بمالد دفع زهر عقرب مى كند . اسفناج ( اسپناج ) براى التهاب وتشنگى وتبهاى گرم نافع است ، براى درد شش ريه گرم وسل ودرد كمر دموى ، درد كمر از غلبه خون ، خوردن اسفناج پخته با اشياء مناسب وبا باقلا براى نزلات حار مجرب است . غذاى خطبا ونويسندگان همه كس بعقل سليم وتسلط بر اعصاب خود نيازمند است ولى خطبا ونويسندگان علاوه بر نيروى عقلانى بايستى عواطفى شديد داشته باشند تا گفته ونوشته هاى آنها تأثيرى نيكو در اعماق شنوندگان داشته باشد خوردن غذاهائى كه داراى اشعه ى راديو آكتيو مى باشند باين نيرو كمك مى نمايند . شلغم وعسل داراى اين خاصيت مى باشند وبايستى زياد بخورند . عسل يا نوشابه انبياء عسل قبل از آنكه يك غذاى كامل باشد يك اكسير پر ارزشى است ، زنبورهاى عسل داراى تمدنى قديمى  هستند وهمانطور كه قوانين جامعى براى نظم اجتماع خود دارند ، اطلاعات كافى در غذا خوردن نيز داشته گلهاى مفيد را از غير مفيد تشخيص مى دهند . در گل تمام عوامل زندگانى موجود است وزنبورهاى عسل عصاره ى ذى قيمت اين گلهاى قشنگ ومفيد را مى كشند .

---------------‹ صفحه 122 ›---------------

 گل قسمتى از گياه است كه بخورشيد بيش از ساير قسمتهاى گياه بستگى وعلاقه دارد وبسوى او مى رود وبعشق او ميشكفد وباز مى شود واشعه او را در خود منعكس ميسازد واز همين جهت است كه ملون برنگهاى مختلف مى شود وذخائر از نيروى كهربائى آفتاب در خود دارد . در دنيا هيچ غذائى باندازه عسل سرشار از عوامل غذائى نيست وباندازه ى عسل نيروهاى كهربائى وتشعشعات راديو آكتيو ندارد . عسل هيچگاه فاسد نمى شود وهميشه مى  توانيد بسلامتى آن اطمينان داشته باشيد وچنانچه عسل هائيكه در مقابر فراعنه مصر پيدا كرده‌اند پس از چندين هزار سال خراب نشده بودند از آن جهت است كه زنبور عسل بآن يك ماده ى ضد عفونى كننده ى طبيعى مى افزايد كه ضرر وزيان مواد ضد عفونى شيميائى را ندارد ، اين ماده ضد عفونى اسيد فرميك نام دارد ولى علاوه بر آنها عسلهاى كوهستانى يك ماده ى ضد ميكربى هم دارند كه ميكربها را نابود ميسازد وميكروبهائى كه در شربتهاى غليظ رشد مى كنند نمى  توانند وارد عسل شوند . عسل يك غذاى مفيد براى اطفال است ، زيرا تمام مايحتاج غذائى را بطور طبيعى دارد وقندش براى هر سنى مناسب است وسرشار از قيمتى ترين مواد حياتى است تمام ويتامينها وفلزات رادارد ويتامينها وفلزاتيكه درگل پرورش يافته ودر دامان خورشيد تربيت شده‌اند . عسل يك غذاى زنده كننده ى سالخوردگان ومربى خرد - سالان مى باشد . زنبور عسل بسراغ تمام گياه هاى طبى وگلهاى شفابخش مى رود و عوامل مؤثر آنها را گرفته به بهترين وجهى بما عطا مى نمايد . عده اى بغلط تصور كرده‌اند كه زنبور ، شيره ى گل را مكيده وبعد قى مى نمايد و از اين جهت آنرا يك غذا برگشته ومرده ومهوع ميدانند ، اين عقيده جز يك فكر غلط ونسنجيده نيست وبهيچوجه حقيقت ندارد زيرا عسل از معده ى زنبور خارج نمى شود وهضم شده نيست ، بكله غذائى است كه براى هضم آماده شده است يعنى قندهاى مركب گل بصورت قند انگور وقند توت كه آماده براى جذب مى باشند تبديل مى شود ودر حقيقت همان عمل است كه بزاق انجام ميدهد ، نه معده واز اين جهت قند عسل براى

---------------‹ صفحه 123 ›---------------

 مبتلايان بمرض قند ضرر ندارد واين بيماران ميتوانند كمى  عسل ميل بنمايند . از طرف ديگر عسل يك جسم نوينى است كه مركب از قسمتهاى زنده ى گياهى است نه فضولات آنها . عسل داراى هفتاد وپنج درصد مواد قندى 5 / گرم درصد مواد سفيده اى 2 % گرم درصد مواد چربى است ، از اينرو ثابت مى شود كه عسل يكى ازغذاهاى نيرو بخش است . حالا برويم بسراغ مواد معدنى آن : عسل 13 ميلى گرم فسفر ، 4 ميلى گرم كلسيم ، 7 / ميلى گرم آهن در بر دارد ، مقدارى هم مس در عسل وجود دارد ، اين مواد معدنى بلافاصله وارد جريان خون ما مى شوند وآهن آن مرض كم خونى وفسفر وكلسيم آن بيماريهاى استخوان وريه را معالجه مى نمايد . بديهى است كه ميزان وارزش مواد غذائى ومعدنى عسل بستگى كامل با گلهاى محلى دارد وعسلهاى كوهستانى از عسل - هائيكه در مزارع به عمل مى آيند ، بهتر مى باشد . در اثر تشعشع خورشيد كه در گلها منعكس مى شود قندهاى آنها اثر عجيبى در رشد وايجاد نيرو دارند ، زيرا قندهاى زنده اى هستند وبا ويتامينهاى ( آ ) ، ( اى ) ، ( ك ) توأم بوده وآثارى از ويتامينهاى ( ث ) ، ( ب ) ، ( آ ) ، ( پ پ ) ، 5 . / ميلى گرم ويتامين ( ب 2 ) دارند ونيز داراى الكائيدهاى شفابخش هستند كه درگلها وجود دارد وحتى عده اى از دانشمندان حدس وجود هورمونهائى رادر عسل زده‌اند . دو تن از دانشمندان روسى كشف نموده‌اند كه عسل داراى تأثير فوق العاده اى در رشد است واثر مهمى  در حيات انسانى دارد ومعتقدند كه عسل براى رشد تمام اعضاء بدن مفيد است

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 118 ›

اسرار خوراكيها . * اسرار خوراكيها .

‹ پاورقى ص 119 ›

1 - سرد كردن . اسرار خوراكيها

‹ پاورقى ص 120 ›

اسرار خوراكيها . * اعجاز خوراكيها . * * معالجه بدون دارو

‹ پاورقى ص 121 ›

راهنماى نجات .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

الطب الكبير يا فرشته نجات (فارسي) - محمد سرور الدين - ص 123 - 128

، همراه خود به بدن انسان مى برد ، سبب شده است كه اين ماده ى غذائى رجحان زيادى بساير مواد قندى پيدا نمايد . ارزش درمانى عسل فوق العاده اهميت دارد . در درجه اول اسيد فرميك است كه زنبور آنرا براى حفظ عسل از فساد بآن علاوه ميكند اين ماده ضد عفونى كننده ى طبيعى ضررى ندارد وضد روماتيسم است ودر عين حال نيرو بخش مى باشد . قندش يك قند بسيار خوبى است ومقوى قلب است وسبب بهبود وضع فشار مايعات بدن مى شود كمى  وزيادى فشار خون را علاج مى كند ، براى كبد

---------------‹ صفحه 124 ›---------------

 بسيار نافع است وامراض كبدى را معالجه مى كند ، اغتشاشات كبدى را اصلاح مى نمايد مخصوصا فوائد زيادى در درمان يرقان دارد ، اثر عسل در ريه بسيار جالب است و امراض ريوى را شفا ميدهد ، خواص التيام دهنده ى عسل قابل توجه است . در مورد زخم معده وزخم اثنا عشر بايستى صبح ناشتا يك قاشق سوپخورى عسل بخورند ويك ساعت هيچ چيز ميل ننمايند ، اگر در مدت يكماه اثر نيكو ظاهر نشد بايستى مقدار آنرا اضافه كرد ، يعنى 50 تا صدگرم خورد وتاظهر جيزى ديگر نخورد . عسل بهترين عامل براى زياد وكم شدن قند خون است ، عسل بهترين ضد عفونى كننده ى مجارى ادرار است . درمانهاى خارجى با عسل يك قاشق سوپخورى عسل را در يك چهارم ليتر آب ريخته و بجوشانيد يك داروى مفيد براى غرغره كردن بدست مى آيد كه بهترين درمان انواع گلو درد است . با اين مايع ميتوان چشم را هم شست . باز هم براى چشم در روى يك ظرف آب گرم با يك حرارت ملايم كمى  عسل را ذوب كرده ، پس از سرد شدن يك قطره آنرا در چشم بچكانيد بهترين درمان بهم خوردگى چشم است ، وهمچنين در صورتيكه عسل را با آب مخلوط كرده حل كنند براى چشم نوزادان بسيار مفيد است ، براى معالجه زخمها ودمل ها ميتوان يك مرهم روغنى با عسل درست كرد باين ترتيب : عسل وآرد را بمقدار مساوى گرفته ، كمى  آب به آن مى افزايند بعد با هم وزن عسل روغن مخلوط مى نمايند . بدون آب ميتوان باعسل وروغن شيافى درست كرد كه بهترين درمان بواسير باشد ، اين شياف باكره وعسل بحجم مساوى بدست مى آيد . درمان سوختگى براى دواى سوختگى مرهمى  از عسل وروغن زيتون بمقدارى مساوى ميتوان درست كرد . . در مواقع شدت روماتيسم ، نقرس ، عرق النساء * ( هامش ) 1 - عرق النساء يكى از بيماريهاى اعصاب كه غالبا دركمر بروز مى كند وتا زانو وپا مى رسد . ( * ) وپا دردهاى شديد ودردهاى مفاصل

---------------‹ صفحه 125 ›---------------

 روى يك قطعه تنزيب مقدارى عسل بماليد وروى پوست نهاده بگذاريد دو ساعت بماند بعد آنرا عوض نمائيد ضمنا صبح ناشتا دو قاشق سوپخورى عسل بطور صبحانه ميل نمائيد . معالجه ى برفك ( درد دهان ) براى معالجه برفك اطفال واشخاص بالغ آب ليمو را با عسل مخلوط كنيد ويك قاشق چاى خورى آنرا در دهان ريخته و مدت زيادى در درهان نگاه داشته ومضمضه نمائيد ، وهمچنين براى فك وساير دردهاى دهان يك مطبوخ از برگ گل سرخ درست كنيد وبهر استكان آن يك قاشق سوپخورى عسل افزوده ودر دهان مضمضه يا غرغره نمائيد . چاى سيب - سيب را قاچ كرده وآنرا با خلال ليمو مخلوط كرده وبا آب بجوشانيد وبعد آنرا باعسل شيرين كرده ، بنوشيد . عسل در مذهب اسلام در قرآن مجيد از عسل بعنوان يك داروى شفا بخش نام برده شده است ، در حديث از پيغمبر صلى الله عليه وآله نقل مى نمايند كه آن حضرت فرمود : عسل هزار ويك خاصيت دارد . وهزار ويك درد را شفا مى بخشد ونيز در حديث وارد است كه : هر كس بخواهد شفا پيدا كند بايد صبح ناشتا عسل را با آب باران مخلوط كرده بنوشد . آيا بشر اشرف مخلوقات است ؟ اگر حمام نرويم وچربى بدن خود را با صابون نشوئيم بدنمان بو مى گيرد ، چرك مى شود وشپش مى گذارد . اگر بر عكس زياد حمام برويم وخود را لطيف كنيم چربى هائى كه در اثر آفتاب به ويتامين ( د ) تبديل مى شود از دست ميدهيم . اگر سبزى وذخيره زمستان خود را در آفتاب بگذاريم ويتامين ( د ) آن فاسد مى شود . البته ما چاره اى نداريم جز اينكه هميشه سبزيجات وميوه جات را تازه وزنده بخوريم ، ولى حيوانات هنرشان وعملشان از ما خيلى زيادتر است . مورچه گندمى  را كه بلانه خود مى برد كارى مى كند كه در زمين ، ديگر سبز

---------------‹ صفحه 126 ›---------------

 نمى  شود ، كارى مى كند كه فساد ناپذير مى شود وما چنين هنرى نداريم با همه ادعائى كه در علوم طبيعى وداروسازى وخوراك پزى داريم ، هنوز نمى  توانيم يك مرباى فساد ناپذير درست كنيم كه قابل خوردن باشد وعناصر مفيد خود را از دست ندهد ، ولى زنبور عسل مراتب فضل وكمالش در اين قسمت از ما بيشتر است . فوائد وخواص عسل اكنون بعد از 33 قرن وقتى قبور فراعنه مصر را باز مى كنند با كمال تعجب مشاهده مى نمايند كه كوزه هاى عسلى كه در آنجا گذاشته‌اند ، فاسد نشده است . عسل پاكترين غذائى است كه در دسترس انسان قرار دارد - هيچ ميكرب وهيچ قارچى اجازه ورود به اين غذا را ندارد . عناصر شياد ومتقلب هم كه همه چيز را تقلبى درست مى كنند ودر هر غذا ومواد ، چيزهاى ارزان قيمت داخل مى نمايند هنوز نتوانسته اندعسل تقلبى درست كنند ، هر چيز را وارد عسل كنند زود شناخته مى شود ، * ( هامش ) 1 - ( متأسفانه اشخاص متقلب پيدا شده كه عسل را هم تقلبى مى كنند از موم وغيره شانه درست كرده در عوض شهد عسل شكر وپاتقا ( عسل سيب زمينى ) است مصنوعى درست مى كنند ) . ( نگارنده ) ( * ) قند عسل دوبرابر قند معمولى غذائيت دارد وعجب آنجاست كه اين قند براى مبتلايان بمرض قند نه تنها ضرر ندارد بلكه مقدار كمش مفيد است ، عسل تمام ويتامين ها را دارد آنها را در سايه وروشنى حفظ مى  كند مانند گندم مواد قندى ومانند گوشت مواد ازت دار دارد . اكثر فلزات مانند آهن ، پتاسيم ، كلسيم ، مانگانز ( منگنز ) ، سديم ، فسفر در عسل پيدا مى شوند . بهترين خمير دندان آن است كه با عسل درست شده باشد . ما ضمن اينكه خوردن عسل را به همه مخصوصا زنان باردار توصيه مى كنيم ، از شما مى پرسيم آيا بازهم ادعا داريد كه اشرف مخلوقات هستيد ؟ شما خانم هائى كه ادعا مى كنيد كدبانو هستيد وهمه گونه مربا مى سازيد ، آيا مى توانيد مربائى مانند عسل تهيه كنيد كه نه ترش ، نه خشك گردد ونه در اثر ماندن بو بگيرد ونه كرم گذارد ؟

---------------‹ صفحه 127 ›---------------

 شما شيمى  دانهائى كه از هر چيز شيرين سركه وشراب مى سازيد ، آيا مى توانيد از عسل هم استفاده كنيد شما شراب عسل مى سازيد ، ولى نه با عسل بلكه با انگور مى  سازيد وبعد با عسل مخلوط مى كنيد واسمش را شراب عسل مى گذاريد ، اگر با خود عسل بتنهائى شراب يا سركه ساختيد هنر كرده ايد كه كيميا گران سابق سركه عسل را حلال طلا واكسير اعظم ميدانستند زيرا تهيه آن مقدور نبود ، هنوز هم مقدور نيست ، در صورتيكه در عسل يك مخمر مفيد وجود دارد كه خواص وفوائد آن را اضافه مى  نمايد . خربزه وعسل ميگويند خربزه وعسل با هم سازگار نيستند ، عده اى هم مى گويند بعكس با هم ميسازند وپدر خورنده را در مى آورند . خلاصه اينطور شايع است كه هر كس خربزه وعسل را با هم بخورد مريض مى شود وميميرد . اينكه مى گويند اگر عسل را روى خربزه بمالند تبديل به جسم ثقيلى مى شود حقيقت ندارد ، فقط اگر موم را به اليافى كه در بعضى از خربزه ها هست بماليم كمى  سخت ميشود واين موضوع اختصاص به خربزه ندارد ، تمام ميوه ها سلولز دارند والياف خربزه هم زياد نيست وتأثيرى ندارد . مى گويند : ( بيهوده سخن باين درازى نمى شود ) تا ( نباشد چيزكى مردم نگويند چيزها ) تا ( گذشتگان اتفاق ناگوارى در اين مورد نديده باشند اينگونه محكم قضاوت نمى نمودند ) . راست است ومطلبى هست كه از عجائب خوراكى هاست وما در اينجا آنرا براى شما مى نويسيم تا باسرار مكنون طبيعت پى ببريد ، من اين عمل را بطرق مختلفه امتحان نموده ودر صدها تجزيه آنرا پيدا كرده‌ام ودر اينجا بطور صريح بشما مى گويم ، خوردن خربزه با عسل ضررى ندارد . هرچه ، وقتى انسان عسل بآن شيرينى را خورد ، ديگر خربزه بدهانش مزه نمى كند ولى شما هر وقت خواستيد اين دو را بياوريد من با كمال شجاعت آنرا پيش شما خواهم خورد اما ! ! ممكن است شخصى هم اين دو ماده را بخورد ومريض شود ، وخاصيت راديو آكتيويته خوراكيها را در نظر بگيريد ، اين خاصيت در بعضى خوراكيها است كه وقتى شخصى آنرا

---------------‹ صفحه 128 ›---------------

 خورد امراض نهانيش عود مى كند مخصوصا اگر مبتلا به مالاريا ( يعنى تب نوبه ) باشد گفتيم اين خاصيت مربوط باشعه راديو آكتيو خربزه است واز طرفى اكثر گلها از اين اشعه دارند وزنبور ، عسل را از شيره گلها مى گيرد وعسل نقاطى مرغوب است كه نزديك آنها معدنى باشد مانند : سبلان وكوههاى آذربايجان . گلهاى اين نواحى اشعه راديو آكتيو زياد دارند وكليه عسل ها مخصوصا عسل اين نواحى داراى خاصيت راديو آكتيويته ميباشند . وقتى شما عسل بخوريد بيمارى نهانى شما عود نمى كند ، ولى اگر آنرا با خربزه ميل نمائيد اشعهء خود را بآن ميدهد واثر آنرا فوق العاده زياد مى كند . پس هر كس مبتلا به تب نوبه كهنه باشد وعسل وخربزه را با هم بخورد بيماريش ولو خفيف وپنهانى باشد عود خواهد كرد ، من كرارا از اين خاصيت براى تشخيص مالارياى مزمن استفاده كرده‌ام واستفاده از اين روش شخصى را بخوانندگان مخصوصا همكاران توصيه مى نمايم . ويتامين E ( اى ) اين ويتامين با قواى شهوانى ارتباط دارد ، ما در گذشته بآن اشاره كرده ايم معمولا زنان در ابتداى يائسگى بعوارض دچار ميشوند كه علاج آنها اين ويتامين مى باشد ، عقيم شدن مردان ونازائى زنان تا اندازه اى مربوط باين ويتامين است . كمبود اين ويتامين در زنان باعث سقط جنين مى شود و كسانيكه رحم آنها قدرت نگاهدارى چنين را ندارد ، بايد از اين ويتامين استفاده نمايند . كمبود اين ويتامين موجد عنن مى شود وزنان را هم بآميزش بى رغبت مى نمايد ، عمل اعصاب وعضلات را مختل ميسازد ، قواى باصره وسامعه را ضعيف مى كند . بچه هاى نارس نيز بعلت كمبود اين ويتامين در بدن مادر ماه هفتم متولد مى شوند . اين ويتامين عمل اك

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 125 ›

اسرار خوراكيها
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

الطب الكبير يا فرشته نجات (فارسي) - محمد سرور الدين - ص 128 - 134

س وفوائد آن مربوط بهمين خاصيت است . نطفه ، جنين احتياج به تنفس دارند وفقدان اين ويتامين ، آنها را خفه مى كند . فوائد ويتامين E ( اى ) حالت زنانرا مرتب مى كند ، عوارض يائسگى را درمان مى نمايد ، بعضى از نازائيها را درمان مى كند ، نطفه هاى ضعيف را قوى ميسازد ، از سقط جنين جلوگيرى مى كند ، استعداد به زايمان نارس را برطرف ميسازد ،

---------------‹ صفحه 129 ›---------------

 از تلف شدن جنين در رحم ونطفه در صلب جلوگيرى مى كند . چه غذاهائى ويتامين E ( اى ) دارند روغنهاى نباتى مخصوصا روغن جوانهء گندم ، جوانه گندم و جوانه هاى ساير غلات از اين ويتامين زياد دارند . كره نيز داراى اين ويتامين است . اين ويتامين در حرارت مقاومت مى كند بنابر اين در روغن خوراكى نيز پيدا مى شود . اكسيژن هوا واشعه ماوراء بنفش آنرا فاسد مى نمايد . يكى ديگر از عوارض مهم اين ويتامين اين است كه حافظ ويتامين ( آ ) وكاروتن بوده ومانع خراب شدن آنها مى گردد ، بهترين وسيلهء استفاده از آن ، خوردن سمنو و جوانهء گندم است كه با شير جوشيده وپخته باشند . گذر هر كه آب زردك باعسل خورد ، شهوت را قوه دهد . هر گه تخم گذر در روغن سندروس در زير زنى كه بجه در شكم مرده باشد دود كنند در حال خلاص شود از كتاب خطى كه تاريخ نوشتنش چهار صد سال قبل بود صفحه 36 ذكر شده .

---------------‹ صفحه 130 ›---------------

 سرچشمهء آب حيات سيب سيب يكى از بهترين ميوه هاى معجزه دار است ، زيرا خاصيت پاك كردن سم وقدرت غذائى دارد . سيب بعلت داشتن مواد قليائى ، اسيد اوريك را حل مى كند وترشحات غدد بزاق ومعده را مساعد ومتعادل ميسازد ، براى معالجه مرض چاقى بسيار نيكوست وهمچنين براى بيماران كبدى ، معدى ، مجارى ادرار وسينه درد نافع مى باشد . بعلت داشتن فسفر ، اعصاب ومغر را تقويت مى كند ، براى امراض حصبه اى ، اسهالى و اسهال خونى وورم امعاء ، بسيار نافع است اسهال را بخوبى معالجه مى كند واز طرفى مانع سوء هضم شده وباين ترتيب معده را منظم مى كند . يك ميوه ى بسيار قيمتى است زيرا در تمام فصول سال پيدا مى شود وداراى مقدار زياد مواد معدنى است ومواد ديگرى مثل تانن دارد ، در آن پتاس ، سود ، برم ، ارسنيك ، سيليس ، آهك ، منيزى ، كلر ، آلومينيم ، اسيد فرميك ، اسيد كاپروئيك ، اسيد فسفريك ، اثر آميليك ، اثر كاميريليك ، اسيد كاليك ، زرانيول ، استالائيد پتين وتمام ويتامين ها ديده مى شود . حالا خودتان تصديق بفرمائيد كه در هيچ داروخانه اى اين مقدار داروهاى مفيد وبدون ضرر پيدا نمى  شود ، داروخانه اى است كه داروهاى مفيد را داشته وفاقد زهرها ومواد مخدره است . ادرار را زياد مى كند ، مجارى ادرار ومعده وسينه را باز وزه كش مى نمايد .