ابن بطوطه طنجى، شمس الدين ابوعبدالله

ابن بطّوطه جهانگرد مراکشى در هفدهم رجب 703 در طنجه از توابع مراکش به دنيا آمده و پس از 76 سال عمر در 779 هجرى در فارس بدرود حيات گفته است .

تحصيلات خود را در زادگاهش به پايان رسانيده و از نظر علاقه فراوانى که به جهانگردى داشته به سفر پرماجرا اقرام نموده، و ضمناً مردى شجاع و ماجراجو و نويسنده اى زبردست بوده است .