nazad napred

1.      Sva ova krv je nifas, koliko god dana trajalo krvarenje, čak i duže od deset dana, jer moguće je da dijete umre u materici majke i da se raspadne, i da svako malo dio toga izlazi iz žene.

2.      Sva krv je nifas, a žena čija menstraucija ima pravilnost računat će broj dana nifasa brojem dana menstruacije, a u slučaju preostalih dana, jer ne zna hoće li krv prestati do deset dana, dobro je jedan ili dva dana činiti provjere krvi, znači ne činiti ibadet dok ne postane jasno njeno stanje, i ako prestane krvarenje do desetog dana, sva krv je nifas, a ako pređe deset dana, oni dani koji prelaze njenu pravilnost menstruacije računaju se istihadom i ibadete koje je propustila u danima provjere nadoknaditi.

Napomena:

Odgovor: Osam dana.

Odgovor: Pupak nije dio djeteta.

3.      Po broju dana pravilnosti menstruacije računa se nifas, a preostali dani istihadom. Međutim, nakon dana pravilnosti dobro je da izbjegava ibadet ili da obavlja radnje istihade, jer još uvijek ne zna hoće li krvarenje trajati duže od deset dana. U slučaju da krvarenje pređe deset dana, treba nadoknaditi dane u kojima nije činila ibadet. Naravno, ovaj propis važi pod uvjetom da nakon poroda ima krvarenje u broju dana pravilnosti, a ako ne bude imala krvarenja tokom nekoliko prvih dana i tek naknadno blizu desetog dana počne krvarene, treba u skaladu sa nužnom opreznošću spojiti između radnji istihade i nifasa, a nakon desetog dana je istihada.

4.      Prvih deset dana računa nifas, a preostale dane istihadom.

Prvi oblik: Pošto brojem dana pravilne menstruacije odredi sebi dužinu nifasa, deset dana nakon toga krv koja se pojavi, makar bila u danima redovne menstruacije, računat će se istihadom. Nakon isteka deset dana, ako se pojavi krvarenje i to bude u danima običaja menstruacije, računat će se kao menstruacija, bilo da ima znakove menstruacije ili ne. Međutim, ako bude u danima kada nije običaj menstruacije, računat će se istihadom, čak i da bude imala znakove menstruacije. 

Drugi oblik: Nakon što računa deset prvih dana nakon poroda nifasom, treba deset drugih dana računati istihadom, a krvarenje nakon druge desetine, ako bude imalo karakteristike menstruacije treba računati menstruacijom, a ako njene karakteristike budu jednolične, treba uzeti u obzir pravilnosti bliže rodbine. Ako bi pravilnosti bliže rodbine bile različite, treba sedam dana računati menstruacijom, a preostale dane istihadom. (s obzirom na objašnjenje koje je dato u dijelu o menstruaciji)

Odgovor: Ako je prestalo krvarenje, nema smisla uzimati gusl četrdesetog dana, a ako se krvarenje nije prekinulo, ranije je objašnjeno kakva je obaveza. Ukratko, nema gusla četeresnice.

Obaveze žena nakon prekida nifasa

Žena porodilja treba nakon prekida krvarenja ispitati pomoću vate da li je postala čista ili ne, na isti način kako je objašnjeno u poglavlju o menstruaciji.

Radnje koje su za ženu u nifasu haram, mekruh i mustehab

Svih devet propisa, mekruhi i mustehabi koji su navedeni za menstruaciju, također vrijede i za nifas.

Četvrti dio

Istihada

Šta je istihada?

Svaka krv koja izađe iz materice u slučaju da nije od rane i ne ispunjava uvjete menstruacije i nifasa jeste istihada. U slučaju da žena ne bude imala operaciju ili neku ranu, a sumnja da li je krv rane ili istihade, računa se kao istihada, u skladu sa nužnom opreznošću.

Karakteristike krvi istihade

Krv istihade većinom je žute boje i hladna, ne izlazi pod pritiskom i peckanjem i nije gusta. Međutim, moguće je da nekada bude crvena ili crna, topla i gusta, i da izlazi pod pritiskom sa peckanjem. (Većina karakteristika istihade su oprečne menstruaciji.)

Vrste istihade: Mala, srednja i velika.

Mala istihada

Ako krv ne prođe unutar vate, istihada je mala.

Srednja istihada

Krv koja uđe unutar vate i izađe s njene druge strane, ali ne uprlja krpu koju žene obično stave na vatu da krv ne prođe do odjeće jeste srednja istihada.

Velika istihada

Krv prođe kroz vatu i poteče po krpi.

Obaveza žene u istihadi nakon svakog namaza

U skladu sa nužnom opreznošću žena treba prije obavljanja svakog namaza sebe pregledati da bi ustanovila koju vrstu istihade ima. Metod provjere je da stavi komad vate u vaginu, malo pričeka i potom izvadi vatu da ustanovi njene karakteristike. Spomenutu provjeru treba činiti nakon početka vremena namaza, a ne prije, osim da bude sigurna da joj se stanje neće promijeniti.

Propisi male istihade

1.      U slučaju da vidi krv, za svaki namaz treba uzeti poseban abdest, bilo da je vadžib ili mustehab namaz.

2.      Za svaki namaz treba staviti novu vatu ili oprati staru vodom i ako se krv ukaže na spoljnoj strani vagine, treba je oprati vodom.

Odgovor: Za malu istihadu nema gusla.

Propisi srednje i velike istihade (posebni i zajednički)

Posebni propisi srednje istihade

Kod srednje istihade, u slučaju da ostane nepromijenjena, treba svakog dana prije sabah namaza uzeti gusl. U slučaju da se srednja istihada pojavi nakon sabaha treba za prvi idući namaz uzeti gusl. Recimo, prije podneva i ikindije ili akšama i jacije pojavi se prva srednja istihada, treba uzeti gusl za te namaze, ali od idućeg dana gusl treba uzimati prije svakog sabaha, pod uvjetom da se ne promjeni stanje istihade. Ukratko, srednja istihada za svaki dan i noć zajedno ima jedan gusl, a za svaki namaz treba činiti radnje male istihade.

Odgovor: Treba uzeti gusl za namaz u kojem se pojavila srednja istihada.

Posebni propisi velike istihade

Kod velike istihade za svaki namaz treba uzimati poseban gusl, ali s jednim guslom za podne-namaz može se klanjati i ikindija, pod uvjetom da ne bude vremenskog razmaka između ova dva namaza. Isti slučaj je i sa akšamom i jacijom. Međutim, ako se napravi razmak između podneva i ikindije, ili akšama i jacije, za svaki namaz treba uzeti poseban gusl. Naravno, sa guslom uzetim za vadžib namaz mogu se klanjati nafile, pod uvjetom da se za svaku nafilu posebno uzme abdest.

Zajednički propisi srednje i velike istihade

Odgovor: Postoje različiti oblici koji, svaki za sebe, imaju poseban propis. Njihovo objašnjenje glasi:

Prekid krvarenja istihade ima različite propise o kojima će u nastavku govorit

Odgovor: Istihadu mogu imati i djevice, a i ako djevojčica prije devete godine vidi krv, ona se tretira kao istihada.

Odgovor: Ako sumnja da li je to krv ili nešto drugo, ne računa se kao krv.

Odgovor: Mustehab je da to ne čini u danima istihade.

Odgovor: Da, vadžib je, i za njegovo obavljanje treba činiti isto što i za dnevne vadžib namaze, a ihtijat vadžib je da ih ne obavlja jednim guslom.

Odgovor: Gusl je uredu.

Propisi posta

S obzirom da su propisi posta žene u menstruaciji i nifasu različiti u odnosu na ženu u istihadi, u nastavku će biti posebno razmatrani.

Post žene u menstruaciji i nifasu

Post žene kojoj krvarenje menstruacije ili nifasa počne nakon sabahskog ezana ili tokom dana nije ispravan, čak i da bude pred akšam.

Ostajanje u stanju menstruacije i nifasa do sabahskog ezana

Žena koja postane čista od krvi menstruacije ili nifasa prije sabahskog ezana u mjesecu ramazanu treba uzeti gusl menstruacije ili nifasa prije ezana, a ako ne mogne obaviti gusl, umjesto njega treba uzeti tejemun. Ako bude nemarna spram obaveze gusla i u stisci vremena ne uzme tejemum, njen post je neispravan, a u slučaju da uzme tejemum, mustehab je da ostane budna do ezana. Treba naglasiti da tejemum zamjenjuje gusl u slučaju da je post ustanovljen za tačno određene dane, kao što je post mjeseca ramazana. Međutim, ako je post mustehab ili vadžib zbog kefare, za koji ne postoje tačno određeni dani, post sa tejemumom nije ispravan.

Napomena

Odgovor: Za spomenuti slučaj ne treba dati kefaru.

(4)

nazad napred